Lofoten Havn

Fil: Størrelse: Last ned:
ordensforskrift-vvk-27591

Ordensforskrift for Lofoten havn

33.62 KB Last ned
Forskrift og regulativ for anløpsavgift 2017 183.77 KB Last ned
Forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ i Flakstad kommune 795.6 KB Last ned
Prisliste for havner 2017 242.27 KB Last ned

Forskrifter og regulativer for Vestvågøy og Flakstad havneoppsyn

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet i medhold av lov om havner og farvann av 17.april 2009.

Disse forskrifter og regulativer gjelder fra 01.01.2017

Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016

Vedtatt av Flakstad kommunestyre 13.12.2016

1. Generelle bestemmelser

Med hjemmel i ”Lov om havner og farvann” § 25, skal anløpsavgift, vederlag og gebyrer sammen med øvrige inntekter ved havnedriften gi dekning for utgifter til administrasjon, planlegging, utbygging og drift av Vestvågøy og Flakstad kommunes anlegg og innretninger innen havnedistriktene og sjøområdene.

Avgiftsområder

Avgiftsforskriftene gjelder for alle havner og sjøområder i kommunene. Anløpsavgifter betales for samtlige havner/steder i kommunen. Øvrige avgifter og vederlag for fartøytrafikk og varetransporter/lagring, er knyttet til offentlig kai -og anlegg i Leknes, Ballstad, Stamsund, Valberg, Kleivan, Vestresand, Eggum og Tangstad, Napp, Ramberg, Fredvang og Sund.

Avgiftssatser og vederlag

Avgiftssatser og takster for havnetjenester fastsettes av kommunestyret. I avgiftsforskriftene inngår rammebestemmelser for rabatt.

Innkreving av anløpsavgift, vederlag og godtgjørelser.

Ved bruk av offentlige kaier, arealer og innretninger, kan Vestvågøy og Flakstad kommune pålegge operatøren å kreve inn havneavgifter og godtgjørelser på kommunenes vegne mot en avtalt godtgjørelse. Faste brukere av havneanlegg skal avlegge månedlig oppgave over trafikk på vedkommende anlegg.

Varighet

Avgiftsforskriftene og endringene av disse trer i kraft fra 01.01.2017.

Straffeansvar

Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig gebyr og avgift kan inndrives etter bestemmelser i av ”Lov om havner og farvann” § 55. For straffeansvar ved unndragelse av betaling vises det til Lov om havner og farvann § 62.

Merverdiavgiftsplikt

Fra 1. januar 2007 er omsetning av infrastrukturtjenester i kommunale havner omfattet av merverdiavgiftsloven. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift i regulativet. Havnene skal imidlertid ikke beregne merverdiavgift når slike tjenester helt er til bruk for utenlandske skip og fritidsbåter.

Opplysningsplikt og meldeplikt

Kunder og private kaieiere i Vestvågøy og Flakstad sine havner plikter å gi Vestvågøy og Flakstad kommune opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgift og vederlag. Båter som ankommer og forlater offentlig kai skal melde fra om det per epost, telefon eller sms. Melding kan sendes per epost til havn@vestvagoy.kommune.no, via anløpsskjema (http://lofoten.havn.no/ship-to-port-notification/)eller som SMS til 900 35 379 (Vestvågøy) eller 952 68 960 (Flakstad). Dersom fartøy bruker strøm, eller leverer søppel skal dette også oppgis. Avgifter og vederlag vil bli fakturert reder. Ved unndragelse av meldeplikt og forsøk på unndragelse av betalingsplikt, kan fartøy eller reder avkreves ett gebyr på kr. 1000,- i tillegg til påløpt avgift og vederlag for anløpet.

2. Forskrift om kommunal anløpsavgift i Vestvågøy kommune og Flakstad kommune, Nordland fylke.

Fastsatt med hjemmel i lov om 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift.

§ 1 Avgiftsplikt

Anløpsavgiften skal være fartøyets betaling for bruken av sjøarealet med farvanns – og havneinnretninger som skal lette fartøyets ferdsel. Avgiften skal dekke kostnader for utøvelse av offentlig forvaltning, overvåking, beredskap og tilrettelegging av kommunens sjøområder. Anløpsavgiften gjelder per anløp og per døgn (kl. 00:00 – 24:00). Ved gjentatte anløp i samme døgnet, betales avgiften bare en gang per døgn. Ved anløp av flere av kommunenes havner i samme døgn betales avgift bare en gang. Fartøyer som anløper eller har tilhold i havner og fiskevær innenfor Vestvågøy og Flakstad kommunes havner eller sjøområde, betaler avgifter til kommunen etter denne forskrift og vedtatte satser.

§ 2 Fritak fra avgiftsplikt

Følgende fartøyer er fritatt for å betale anløpsavgift:

 • Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen
 • Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstillstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet i denne tiden ikke laster eller losser eller tar om bord skipsutstyr eller passasjerer.
 • Bergings­ og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
 • Fartøyer som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr. § 2 i forskriften til lovens § 8, § 25 og § 52.
 • Orlogsfartøyer, norske og utenlandske.
 • Fartøy med største lengde under 15 meter
 • Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
 • Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
 • Verneverdige fartøy med erklæring fra Riksantikvaren.

§ 3 Ansvar for betaling

Reder og agent er ansvarlig for betaling av anløpsavgift etter denne forskrift. Ved forsinket betaling av anløpsavgiften svares forsinkelsesrenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (lov 17.desember 1976 nr.100).

§ 4 Avgiftsberegning

Anløpsavgift og kaivederlag beregnes av fartøyets bruttotonnasje (BT). Dersom fartøyets BT ikke fremgår av dokumentasjon fastsettes den av Vestvågøy/Flakstad kommune ut fra beregning av BT for tilsvarende fartøy. Anløpsavgiften fastsettes på grunnlag av etterkalkulasjon på selvkostregnskap for anløpsvirksomheten.

§ 5 Avgiftssatser

Avgiftssatser er gitt gjennom prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad kommune. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

§ 6 Særavtaler / rabattordninger

For rutegående passasjerfartøy kan det gis særskilte rabattordninger, etter avtale. Fiskefartøy hjemmehørende i Vestvågøy og Flakstad kommune eller fiskefartøy på sesongfiske i Vestvågøy kommune gis rabatt gjennom ordning med årsavgift og sesongavgift. Denne avgiften dekker ikke kaivederlag, eller andre vederlag. Rederier med skip som anløper Vestvågøy og Flakstad kommunes havner minimum 3 ganger per uke i regulær linjefart, og med bruttotonnasjen per skip er minimum 1 500 BT, gis en grupperabatt på inntil 30 % etter avtale.

§ 7 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017.

3. Forskrift om kommunalt kai-, vare- og passasjervederlag i Vestvågøy og Flakstad kommune

Fastsatt med hjemmel i lov om 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 42.

§ 1 Vederlagsplikt

Kaivederlag ilegges fartøyer og skal være fartøyets betaling for bruken av kommunale kaier. Fortøyningsvederlag ilegges fartøy som gjør bruk av Vestvågøy kommunes fortøyningsbøyer i Leknes havn. Vederlaget betales en gang per døgn eller del av døgn. Ankomstdagen regnes alltid som et helt døgn. Fartøyer som bruker offentlig kai betaler kaivederlag etter vedtatte satser. Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til avgang. Del av døgn på 6 timer eller under regnes for ½ døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn. Fartøy som ligger utenpå et annet ved kai betaler som om det lå ved kai.

§ 2 Fritak fra vederlagsplikt

Fritatt for å betale kaivederlag er:

Redningsselskapets fartøyer.

§ 3 Særavtaler/ rabattordninger for kaivederlag

For rutegående passasjerfartøy kan det gis særskilte rabattordninger, etter avtale. Fiskefartøy og fritidsbåter som benytter kommunens kaier for kortere eller lengre perioder betaler faste døgn-, uke-, eller måneds beløp i vederlag. Disse beløpene er beregnet etter fartøyenes lengste lengde (LOA).

§ 4 Varevederlag

Kommunene kan ilegge vareavgift for varer som fraktes med fartøy til eller fra havnen, og som føres over kommunens kaier. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget varesender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenrikske forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom vederlaget innberegnes i frakten.

§ 5 Rabattordninger for varevederlag

For større bulklaster, minst 3000 tonn, kan komunene i hvert enkelt tilfelle avtale rabatt på varevederlaget:

Over kr. 10.000,- i beregnet varevederlag – 10 % rabatt

Over kr. 20.000,- i beregnet varevederlag – 15 % rabatt

Over kr. 40.000,- i beregnet varevederlag – 25 % rabatt

§ 6 Fritak for varevederlag

Følgende er fritatt for varevederlag:

 • Passasjerers bagasje
 • Proviant, olje og annet nødvendig utstyr som innlastes til fartøyets eget behov
 • Ballast

§ 7 Oppkreving av vederlag på vegne av Vestvågøy kommune

Ved bruk av kommunens kaier, arealer og innretninger, kan komunene pålegge skipsekspeditør, agent eller megler å oppkreve havneavgifter på vegne av VVK/FK mot særskilt godtgjørelse. Havnevesenets personell eller revisor gis nødvendig adgang til kontroll av oppkrevingen. Fører av fartøy som ikke har stedlig agent, plikter å gi havnesjefen oppgave over varepartiet og er ansvarlig for vederlagets oppkreving og innbetaling.

§ 8 Passasjervederlag

Det kreves passasjervederlag for cruise – og passasjertrafikk ved i landsetting av passasjerer over kai.

§ 9 Beregning av vederlag

Kaivederlag beregnes etter fartøyets bruttotonnasje (BT). Dersom fartøyets BT ikke fremgår av dokumentasjon fastsettes den av Vestvågøy/Flakstad kommune ut fra beregning av BT for tilsvarende fartøy. Varevederlag beregnes av varens vekt i tonn. Ved lengre lagringstid på kai beregnes vederlaget etter kvadratmeterpris per døgn. Det betales passasjervederlag per passasjer ved landsetting av passasjerer på kai og flytebrygge.

§ 10 Satser for vederlag

Satser for vederlag er gitt gjennom prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad kommune. Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

§ 11 Opplysningsplikt

Mottakere og sendere av gods, ekspeditør, fartøyredere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, transport, avsendelse- eller bestemmelsessted, passasjertall m.v.

§ 12 Ordensregler for kaier og terminalområder.

Containere, paller og annet laste- og losseutstyr skal snarest mulig etter bruk, og senest ved arbeidstidens slutt, fjernes eller plasseres på anvist sted. Materiell som henlegges på kaier eller terminalområder kan kommunen transportere bort til eiers egne anlegg, eller annet opplagssted for eiers regning og risiko. For bruk av arealer til opplag som nevnt ovenfor innkreves vederlag etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

§ 13 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017.

4. Forskrift om kommunalt saksbehandlingsgebyr for Vestvågøy og Flakstad kommune

Fastsatt med hjemmel i lov om 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8 og forskrift 20.desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann.

§ 1 Saksbehandlingsgebyr

For behandling av søknad om tiltak etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27, første ledd, skal det ilegges et saksbehandlingsgebyr til Vestvågøy kommune. Avslag på søknad gir ikke rett til fritak fra saksbehandlingsgebyr.

§ 2 Gebyrsatser

For behandling av søknad om tiltak ilegges et gebyr etter gjeldende satser. Satsene fastsettes ut fra omfanget av tiltaket. Krever søknaden befaring betales det et tillegg per befaring. Kommunen kan i tillegg til dette kreve dekning for ekstraordinære utgifter som oppstår rundt behandling av søknad.

§ 3 Fritak for gebyrplikt

Det kan ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017.

5. Øvrige vederlag og gebyrer

§ 1 Vognvederlag

Busser som frakter passasjerer ved cruiseanløp belastes med et vognvederlag per døgn i Leknes Havn.

§ 2 Parkering

Biler som parkerer på Vestvågøy kommune sitt havneområde i Storeidøya, Leknes Havn, vil bli belastet med parkeringsgebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Øvrige gebyrer

Til dekning av Vestvågøy kommunes utgifter vil det bli belastet gebyr for ISPS anløp, renovasjon, adgangskort, vannlevering og levering av strøm.

§ 4 Satser

Satser for vederlag og gebyrer er fastsatt i prisliste for havner i Vestvågøy og Flakstad kommune.